رهی معیری

منم آن غنچه که خون می‌خورم و خاموشم
که لبم دوخته است آن که دلم سوخته است