رهی معیری

نوبهار آمد بزن دستی به دامانِ گلی
در گلستانِ وجود از خار کمتر نیستی