رهی معیری

نگشتی صیدِ گیسویی پریشانی نمی‌دانی
برو ناصح! که حالِ ما نمی‌دانی نمی‌دانی