رهی معیری

آید وصال و هجر غم انگیز بگذرد
ساقی بیار باده که این نیز بگذرد