رهی معیری

هر که دور از میهنِ خود در دیارِ غربت است
از برایش سرمه‌ی چشم است ، دیدارِ وطن