رهی معیری

یاری که مرا کرده فراموش تویی تو
با مدعیان گشته هم‌آغوش تویی تو