رهی معیری

از آتشِ سودایت ، دارم من و دارد دل
داغی که نمی‌بینی ، دردی که نمی دانی