رهی معیری

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز
آزاده من که از همه عالم بریده ام