رهی معیری

اسیرِ گریه ی بی‌اختیار خویشتنم
فغان که در کف من اختیار باید و نیست