رهی معیری

ای دوست بیازار مرا هر چه توانی
دل نیست اسیری که ز آزار گریزد