رهی معیری

موی سپید را فلکم رایگان نداد

این رشته را به نقد جوانی خریده ام