رهی معیری

از ره غفلت به گدایی رسی
ور به خود آیی به خدایی رسی