رهی معیری

افتاده باش لیک نه چندان که همچو خاک
پامال هر نبهره شوی از فروتنی