رهی معیری

از عشق نرنجیم وگر مایه ی رنج است
با نیش بسازیم ، اگر نوش ندارد