رهی معیری

اسیر عشقم و از هر چه در جهان فارغ
گدای یارم و بر هر که در دو عالم شاه