رهی معیری

ای بهتر از جوانی و ای خوشتر از امید
طی گشت در امید وصالت جوانیم