رهی معیری

از فیض وصل آن لب شیرین بوَد که من
با کامِ تلخ ، شهره به شیرین زبانیم