رهی معیری

ای دل ببین که دلبر دشمن نواز ما
با دوست بهر خاطر دشمن چه می‌کند