رهی معیری

ای دل به سردمهری دوران صبور باش
کز پی رسد بهار چو پاییز بگذرد