رهی معیری

از دلِ افسرده جز افسرده دل آگاه نیست
آن‌که داند وحشتِ شبهای تار من تویی