رهی معیری

اگر زمانه به نام تو افتخار کند
تو در زمانه نکن فخر جز به نام پدر