رهی معیری

از فتنه پریشان نشود هر که پناهی
در سایه ی گیسوی پریشان تو گیرد