رهی معیری

ای که پس از هلاک من ، پای نهی به خاک من
از دل خاک بشنوی ، ناله ی دردناک من