رهی معیری

بی روی تو راحت ز دل زار گریزد
چون خواب که از دیده ی بیمار گریزد