رهی معیری

بیچاره‌ای که چاره طلب می‌کند ز خلق
دارد امیدِ میوه ز شاخِ بریده ای