رهی معیری

بَرَد آرامِ دلم ، یار دلارام کجاست؟
آن دلارام که بُرد از دلم آرام کجاست؟