رهی معیری

بر من از بیداد گردون صبح شادی شام غم شد
چون کنم ؟ گر صبح و شام از گردش گردون ننالم