رهی معیری

به من بفروش ناز ای تازه گل چندان که می‌خواهی
که تا جان و دلی دارم ، من و نازت خریدن ها