رهی معیری

برون نمی‌رود از خاطرم خیال وصالت
اگر چه نیست وصالی ولی خوشم به خیالت