رهی معیری

به عشق کوش اگر حاصل از جهان طلبی
که زندگانیِ بی عشق زندگانی نیست