رهی معیری

بی من تو چگونه ای؟ ندانم اما
من بی تو در آتشم ، خدا داند و من