رهی معیری

به غیر از دل که چون جان داردش دوست
ندیدم کس پرستد دشمنش را