رهی معیری

بودم هوس که کُشته شوم زیر تیغ دوست
دردا که او نکشت و کُشد این هوس مرا