رهی معیری

پای در دامن کشیدن ، فتنه از خود راندن است
گر زمین را سیل گیرد کوهسار آسوده است