رهی معیری

پاسِ ادب به حد کفایت نگاه دار
خواهی اگر ز بی ادبان یابی ایمنی