رهی معیری

پشتم خمیده ماند ز بار گران عشق
چون شاخه ی ضعیف ز بارِ گران برف