رهی معیری

پیکر مام وطن دانی چرا خم گشته است
زان که مشتی اجنبی خواهند ، سربار وطن