رهی معیری

تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفت
عاشقی ها از دلم ، دیوانگی ها از سرم