رهی معیری

تو تماشاگه خلقی و من از باده ی شوق
مستم آنگونه که یارای تماشایم نیست