رهی معیری

تا چو گل شیوه ات کم آزاری است
ایمن از رنج نیش خار نه ای