رهی معیری

تار و پودش را ز کین توزی همی خواهند سوخت
هر که همچون شمع ، بزمِ دیگران روشن کند