رهی معیری

من و از طعنه ی اغیار چون بلبل فغان کردن

تو و در دامنِ هر خار چون گل آرمیدن ها