رهی معیری

تو را مگر به تو نسبت کنم به جلوه ی ناز
که در تصور از این خوبتر نمی‌آید