رهی معیری

تا کِی به بزم غیر بدان رویِ آتشین
بنشینی و بر آتش حسرت نشانیم