رهی معیری

تا جان ندهم بر سر من بازنیاید
در خانه‌ام آن خانه برانداز نیاید