رهی معیری

تو را به جز به تو نسبت نمی‌توانم کرد
که در تصور از این خوبتر نمی‌آید