رهی معیری

تسکین ندهد شاهد و ساقی دل ما را
مشکل که قدح چاره کند مشکل ما را