رهی معیری

تا خس و خار خیانت را نسازی ریشه‌کن
کی مصفّا می‌شود بهرِ تو گلزار وطن