رهی معیری

جلوه ی صبح و شکرخند گل و آوای چنگ
دلگشا باشد ، ولی چون صحبتِ احباب نیست