رهی معیری

جادوی چرخ چون کند آهنگ جانِ تو
زاید بلا و حادثه از بحر و بر همی